Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school dient een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, zo is wettelijk bepaald in de Wet Medezeggenschap (WMS). Ook de Zuidwester heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee, beslist en adviseert over het beleid van de school. In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. De ouders in de MR worden gekozen door de ouders middels een verkiezing.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
 

Ouders in de MR

Kirstin Keizer
Arne van der Noord
Tessa de Jong
 
Leerkrachten in de MR

Esther Schneiter 
Inge Gras
Daniëlle van den Haak 
 

Wat doet een MR?

In het kort komt het erop neer dat de MR de belangen van iedereen die bij de school betrokken is behartigt. De MR is betrokken bij het maken van beleid op school. Een paar belangrijke dingen die in de MR besproken worden zijn:

Er wordt gesproken over allerlei zaken die spelen, maar ook kunnen onderwerpen zelf worden aangedragen. In sommige gevallen kan de school alleen belangrijke wijzigingen doorvoeren, wanneer de MR hiermee instemt (instemmingsrecht). In andere gevallen is de school verplicht om voor een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de MR om advies te vragen (adviesrecht).
 
De verhouding tussen de ouders en leerkrachten en directie van de school is zeer opbouwend en op basis van gelijkwaardigheid. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de schoolgaande kinderen. De leerkrachten vertegenwoordigen het team. Tijdens het schooljaar komt de MR 6 à 7 keer bij elkaar. De agenda van de vergaderingen wordt op de website geplaatst. De notulen zijn op aanvraag in te zien.

Contact

U kunt ons het eenvoudigst bereiken via het emailadres: mr.zuidwester@isobscholen.nl. Maar u kunt ons natuurlijk ook gewoon eens aanspreken op het schoolplein, of in een lokaal.